Perşembe, Eylül 23, 2021

LPG Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri

 

LPG Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Uygulama Esasları

 

 

 

Bilindiği üzere 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (m) bendi “Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri: Sorumlu müdürün sorumlu olduğu tesiste gerçekleştirdiği inceleme, eğitim ve organizasyon gibi her türlü faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarıların kayıt altına alınıp imzalandığı ve tesiste muhafaza edilen defteri ifade eder.” hükmünü ve 15 inci maddenin (ğ) bendi “Sorumlu müdür, görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları ile sorumlu müdür kontrol kayıt defterini düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak, gerektiğinde yetkili kamu kurumlarına ibraz etmek ile yükümlüdür” hükmünü amirdir.

 

Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri uygulamasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve uygulamadan en fazla faydayı sağlayabilmek amacıyla ve yukarıda yer alan mevzuat hükümleri gereği Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri ile ilgili olarak uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır.

 

Uygulama Esasları

 

1. Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri’nin (Defter) içeriği ve kapsamı LPG Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir.

 

2. Defterin her an ibraza hazır halde bulundurulmasından LPG otogaz istasyon sahibi ve sorumlu müdür müştereken sorumludur.

 

3. Sorumlu Müdür, defterde belirtilen kontrol formunun zamanında doldurulmasıyla, gerekli hallerde ilgili kişi ve makamlara bildirim yapmakla ve defterde belirtilen diğer hususlara uymakla yükümlüdür.

 

4. LPG otogaz istasyonlarında 15.01.2014 tarihinden itibaren defter bulundurulması zorunludur.

 

5. 07.01.2014 tarihinden sonra, lisans almış LPG istasyonlarında, lisans alma tarihinden itibaren yedi gün içerisinde defter bulundurulması zorunludur.

 

6. Defter 5 yıl süreyle istasyonlarda bulundurulmak zorundadır.

 

7. Defterin, dosya veya defter formunda birbirini takip eden haftalar şeklinde eksiksiz olarak tutulması zorunludur.

 

8. Defterin bir giriş, 52 haftalık kontrol formu ve bir yıllık kontrol formu formatında hazırlanması ve saklanması zorunludur.

 

9. Her dört haftada bir, söz konusu haftalara ait “haftalık kontrol formlarının” ıslak imzalı bir suretinin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, takip eden ay içerisinde gönderilmesi zorunludur.

 

 

 

10. Gerekli hallerde, uygulamayı iyileştirmek veya defteri, değişen ilgili standartlarla eşgüdümlü hale getirmek amacıyla defterde veya uygulama esaslarında değişiklik yapmakla LPG Piyasası Dairesi Başkanlığı yetkilidir.